Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3767
Lượt truy cập: 24515883

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập và đổi tên phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1294/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập và đổi tên phòng
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 89/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 851/SNV-TCBC ngày 19 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập và đổi tên phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Sáp nhập Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới.

2. Đổi tên Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Phòng Giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 2 Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhâp các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

3.1. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn và Chi cục thuộc Sở:

Văn phòng Sở;

Thanh tra Sở;

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Người có công (kiêm quản lý Tổ Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung);

Phòng Lao động - Việc làm;

Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới;

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa;

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh;

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh;

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh;

Trường Trung cấp nghề Cam Lâm;

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn;

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh;

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa;

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa;

Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa;

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa;

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa;

Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa;

Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa;

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa.

Tùy theo đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh, Giám đốc Sở đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở hoặc thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định mối quan hệ công tác của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 1294/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/05/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 20+21
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa