Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 405
Lượt truy cập: 21656747

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 773/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 168/TTr-STTTT ngày 29 tháng 01 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 540/SNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng Sở tiếp tục thực hiện.

Điều 2. Sửa đổi Điểm 3.2, 3.3 Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

3.2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Phòng Bưu chính - Viễn thông.

3.3. Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

- Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức được điều chỉnh bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông, quy định mối quan hệ công tác của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 773/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/03/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 17+18
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm