Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 398
Lượt truy cập: 21656735

Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 664/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định
thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận các trường đạt kiểm định
chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 52/TTr- SGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 409/SNV-TCBC ngày 27 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài công nhận trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Thời gian ủy quyền: 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo quy định tại Điều 1. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm theo quy định và kịp thời báo cáo khi có vướng mắc phát sinh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 664/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/03/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Số Công Báo: 17+18
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm