Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 311
Lượt truy cập: 21656445

Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 584/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 378/TTr-SNV ngày 22 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 01 Cụm thi đua và 23 Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phân công đơn vị làm Trưởng, Phó các Cụm, Khối và có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua cho Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 584/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/02/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Số Công Báo: 17+18
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm