Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 598
Lượt truy cập: 27197148

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 03/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5225/TTr-STC-QLNS ngày 18 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện)

1. Mức rút dự toán chi bổ sung cân đối

- Mức rút dự toán bình quân hàng tháng không vượt 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong Quý I, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, mức rút có thể cao hơn, nhưng mức rút 01 tháng không vượt quá 12% dự toán năm và đảm bảo tổng mức rút Quý I không vượt quá 30% dự toán năm.

- Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm mức rút dự toán chi bổ sung cân đối, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị gửi về Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

2. Mức rút dự toán chi bổ sung có mục tiêu

Mức rút trên cơ sở khối lượng thực tế và tối đa bằng dự toán giao cho từng chương trình, dự án, nhiệm vụ; trường hợp rút dự toán nhưng sử dụng không đúng mục tiêu hoặc không còn nhiệm vụ chi, thì phải hoàn trả ngân sách cấp tỉnh trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo đầu năm số bổ sung cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Kho bạc Nhà nước kiểm soát tiến độ rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện đúng theo quy định tại Điều 1. Trường hợp phát hiện việc rút dự toán không đúng quy định, Kho bạc Nhà nước có văn bản thông báo cho cơ quan tài chính biết và đồng thời tạm dừng việc rút dự toán chi bổ sung.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hàng tháng thực hiện rút dự toán theo mức quy định tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 03/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 12
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm