Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 624
Lượt truy cập: 20908557

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 213/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế;

Căn cứ Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 7450/CT-QLCCN ngày 14 tháng 12 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 3076/SNV-TCBC ngày 20 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa gồm 05 Chương, 13 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2722/QĐ-UBND này 05 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành địa phương trong công tác thu hồi nợ thuế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Sơn Hải





Số ký hiệu: 213/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 10+11
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  



"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm