Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 575
Lượt truy cập: 20908396

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 173/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ cơ cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 2265/TTr-SVHTT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với những nội dung sau:

I. Quan điểm

1.1. Hoạt động quảng cáo phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch quảng cáo là kênh thông tin trực quan quan trọng, hữu hiệu, phản ánh đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch của tỉnh. Quy hoạch quảng cáo góp phần lập lại trật tự cảnh quan đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.

Sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp đang thực hiện. Bảo đảm và nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các ngành liên quan của tỉnh sẽ phối hợp quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời.

1.3. Thực hiện có hiệu quả cơ chế xã hội hóa công tác tuyên truyền, quảng cáo và đảm bảo yếu tố cảnh quan, kiến trúc, văn minh đô thị.

Khuyến khích nguồn vốn các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hệ thống công trình phương tiện quảng cáo hiện đại phục vụ tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu,... ; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở quy hoạch, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng các loại hình quảng cáo ngoài trời trên phạm vi toàn tỉnh.

II. Mục tiêu

2.1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp;

2.2. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; 

2.3. Đảm bảo cảnh quan, kiến trúc, văn minh đô thị, trật tự, an toàn xã hội;

2.4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính;

2.5. Đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa;

2.6. Xây dựng mục tiêu phát triển quảng cáo ngoài trời theo giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

III. Định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật cho quảng cáo ngoài trời

3.1. Định hướng tổ chức không gian cho quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Yêu cầu kỹ thuật của phương tiện quảng cáo phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3.2. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho quy hoạch

Các loại phương tiện quảng cáo khi cần thiết phải lắp đặt tại các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Trụ thông tin liên lạc, biển báo, cầu đường bộ,… phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản và phải có các phụ kiện để lắp đặt như trụ đỡ, khung đỡ riêng biệt, không được xâm phạm các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổ chức hệ thống dẫn điện để phục vụ cho hệ thống âm thanh và ánh sáng của phương tiện quảng cáo (nếu có) theo nguyên tắc bố trí ngầm.

IV. Đề xuất các loại hình phương tiện cần ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện

4.1. Loại hình phương tiện ngoài trời cần ưu tiên đầu tư: Trụ treo băng rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm khu vực nội thị; các phương tiện quảng cáo công nghệ hiện đại, tiên tiến đảm bảo mỹ quan, an toàn và thân thiện với môi trường.

4.2. Nguồn lực thực hiện: Ngân sách nhà nước hoặc xã hội hóa.

V. Nội dung quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

5.1. Những quy định chung

a) Phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan có nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ, sự kiện của tỉnh, của đất nước, các vấn đề an sinh xã hội.

b) Phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời phải bảo đảm nguyên tắc xây dựng, lắp đặt quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Không áp dụng các biện pháp chống đỡ, gia cố thêm bên cạnh các trụ đỡ chính. Trường hợp không có trụ đỡ riêng cho phương tiện, phải lắp đặt tạm thời trên các cấu kiện của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

c) Không lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo tại các đảo giao thông (vòng xuyến). Khi lắp đặt không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, lưới điện; không được che khuất tầm nhìn biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng và của người tham gia giao thông; không được chăng ngang qua đường giao thông.

d) Phương tiện phải đảm bảo yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, mặt phương tiện không được rách nát, trơ khung, hư hỏng làm mất mỹ quan. Khi các phương tiện không có nội dung phải căng bạt lót che toàn bộ mặt khung phương tiện.

đ) Không tuyên truyền, quảng cáo bằng các hình thức sơn, vẽ, dán giấy lên tường, trụ đèn, trụ điện, trụ tín hiệu giao thông, cây xanh và các hình thức tương tự gây phản cảm, mất mỹ quan đường phố.

e) Không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây phản quang ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý người dân và an toàn giao thông. Khuyến khích dùng các vật liệu thân thiện với môi trường.

f) Không lắp đặt phương tiện quảng cáo thương mại tại các vị trí sau: Trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), khu di tích lịch sử văn hóa, tượng đài, bia tưởng niệm, đình, đền, miếu, các cơ sở tôn giáo, nghĩa trang.

g) Không lắp đặt phương tiện quảng cáo trên các sân thượng hoặc các mái nhà từ 2 tầng trở lên. Tại tầng trên cùng đối với các tòa nhà cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính - ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, cao ốc trụ sở - văn phòng cho thuê, được phép lắp đặt phương tiện quảng cáo dạng chữ.

h) Dọc theo tuyến đường thủy nội địa, bảng/hộp đèn quảng cáo đứng độc lập chỉ được xây dựng, lắp đặt tại khu vực có kè ốp bờ; không được che khuất báo hiệu, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện đường thủy; khoảng cách tối thiểu từ đỉnh kè đến cạnh gần nhất của bảng quảng cáo, hộp đèn (về phía bờ) là 10 m.

i) Phần diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của nhà tài trợ (nếu có) trên phương tiện tuyên truyền không quá 20% diện tích bảng, hộp đèn, băng-rôn; biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng, hộp đèn quảng cáo, băng-rôn dọc.

k) Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời trên đất công phải dành tối thiểu 30% thời lượng phục vụ cho hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, cổ động trực quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

l) Trong khuôn viên khu đô thị, trung tâm thương mại, công trình xây dựng cao tầng, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, bãi đỗ xe, công trình quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40 m2.

m) Việc lắp đặt công trình quảng cáo trong công viên phải được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của tỉnh xem xét đối với từng vị trí cụ thể, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và địa hình cụ thể để xem xét và có quyết định riêng.

n) Không quảng cáo trong phạm vi phía Đông của tuyến đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang (tính từ lề đường), ngoại trừ các trường hợp là để quảng bá cho các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội do tỉnh tổ chức và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.

5.2. Quy hoạch phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan ngoài trời

5.2.1. Bảng tuyên truyền

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Là các vị trí đẹp, có thể ổn định, lâu dài, nơi có tầm nhìn tốt, đông người qua lại theo Phụ lục I

Hình thức, kiểu dáng

Tùy từng vị trí cụ thể theo quy hoạch có thiết kế mẫu riêng phù hợp với không gian và cảnh quan, được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Diện tích

Các bảng tuyên truyền đã được lắp dựng giữ nguyên diện tích. Các bảng tuyên truyền lắp đặt mới diện tích tối đa 60 m2  

Đối với bảng tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa

Thời gian thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm

5.2.2. Băng-rôn dọc

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các trụ đèn chiếu sáng, trụ viễn thông, trụ treo băng-rôn chuyên dụng

Kích thước

0,8 m x 2 m (rộng x dài)

Quy định khác

- Biểu trưng, lô-gô nhãn hiệu hàng hóa trên băng rôn thể hiện phân biệt giữa nội dung tuyên truyền cổ động trực quan.

- Thời hạn treo băng-rôn tuyên truyền không quá 15 ngày. Trong trường hợp kéo dài trên 15 ngày, Sở Văn hóa và Thể thao quyết định.

- Số lượng băng-rôn cho một hoạt động tuyên truyền do Sở Văn hóa và Thể thao quyết định phù hợp tình hình thực tế.

a) Các tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương:

- Thành phố Nha Trang: Các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Trãi, Lê Thành Phương, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Nguyên, Trần Hưng Đạo, Yersin, Lý Thánh Tôn, Thống Nhất, Trần Phú, Phạm Văn Đồng.

- Thành phố Cam Ranh: Các tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ ngã giao đường Hùng Vương đến ngã giao đường Lê Đại Hành), đường Hùng Vương.

- Thị xã Ninh Hòa: Các tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Trần Quý Cáp (đoạn trước Ủy ban nhân dân thị xã); đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Trung tâm Văn hóa-Thể thao đến Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa).

- Huyện Vạn Ninh: Tuyến đường Hùng Vương (đoạn từ chân cầu Vượt đến cầu Hiền Lương).

- Huyện Cam Lâm: Các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Văn Đồng, Hàm Nghi, Lý Thái Tổ.

- Huyện Diên Khánh: Các tuyến đường 23/10 (từ phía Tây cầu Ông Bộ đến cây Dầu Đôi), Lạc Long Quân, Lý Tự Trọng.

- Huyện Khánh Vĩnh: Tuyến đường 2/8, Lê Hồng Phong.

- Huyện Khánh Sơn: Các tuyến đường Lê Duẩn, Lạc Long Quân, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ.

b) Các tuyến đường được treo băng-rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền:

- Thành phố Nha Trang: Các tuyến đường Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Pasteur, Lý Tự Trọng, Tô Hiến Thành.

- Thành phố Cam Ranh: Các tuyến đường 3/4, 22/8, Nguyễn Trọng Kỷ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, Tỉnh lộ 9, Phạm Văn Đồng (từ ngã giao Hùng Vương đến ngã giao Nguyễn Trọng Kỷ).

- Thị xã Ninh Hòa: Các tuyến đường Nguyễn Huệ, đường 2/4, đường 16/7, Trần Quý Cáp, Đinh Tiên Hoàng.

- Huyện Vạn Ninh: Các tuyến đường Lê Hồng Phong, đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo), Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp biển), đường 14/8 (đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp biển).

5.2.3. Hộp đèn

- Vị trí: Tại các dải phân cách trên các tuyến đường và trên vỉa hè đã được quy hoạch tại Phụ lục I (đính kèm).

- Hình thức: Đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

- Thời lượng tuyên truyền cổ động trực quan: Theo văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đèn tuyên truyền lắp đặt mới trên dải phân cách.

Chiều rộng

dải phân cách

Diện tích tối đa mỗi mặt của phương tiện

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh phương tiện

Khoảng cách tối thiểu giữa hai phương tiện liền kề

Lớn hơn 15 m

12 m2

5 m

120 m

Từ 8 m đến 15 m

8 m2

5 m

100 m

Từ 6 m đến 8 m

6 m2

5 m

80 m

Từ 4 m đến 6 m

4,5 m2

5 m

60 m

Từ 1 m đến 4 m

2 m2

5 m

40 m

CHÚ THÍCH:

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15 m: Được lắp dựng phương tiện tại hai bên cạnh của dải phân cách theo hình thức so le.

- Theo địa hình thực tế của địa phương có những quy định phù hợp với thực tiễn triển khai.

5.2.4. Trạm bảng tin - quảng cáo rao vặt

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

Theo vị trí đã được quy hoạch tại Phụ lục I        

Hình thức, kiểu dáng

Tùy từng vị trí cụ thể theo quy hoạch có thiết kế mẫu riêng phù hợp với không gian và cảnh quan, được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Kích thước, diện tích

Diện tích mặt bảng tùy theo vị trí nhưng diện tích không quá 20 m2, chiều cao của bảng thiết kế phù hợp với địa hình

Nội dung

- Thông tin tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cổ động các hoạt động của địa phương, đất nước và tỉnh.

- Thực hiện dán tờ rơi, poster, các hình thức quảng cáo rao vặt khác...

Đơn vị quản lý

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Yêu cầu khác

- Thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

- Thời lượng tuyên truyền cổ động trực quan: Theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm.

5.3. Quy hoạch phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời

5.3.1. Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập diện tích từ 40 m2 trở lên

- Vị trí: Dọc theo các tuyến đường ngoài đô thị và theo Phụ lục II (đính kèm).

- Yêu cầu kỹ thuật:

Loại đường

Diện tích tối đa một mặt bảng quảng cáo, hộp đèn

Khoảng cách tối thiểu từ mép đất của đường bộ đến cạnh gần đường nhất của bảng

Chiều cao tối thiểu từ điểm cao nhất của mặt đường giao thông tới mép dưới của bảng

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong

Cao tốc

250 m2

25 m

15 m

300 m

200 m

Cấp I, II, III (quốc lộ)

200 m2

25 m

15 m

200 m

150 m

Cấp III, IV, V (tỉnh lộ)

120 m2

20 m

13 m

150 m

100 m

Cấp IV, V, VI (huyện lộ)

100 m2

15 m

8 m

100 m

75 m

Các tuyến đường lắp đặt mới bảng quảng cáo đứng độc lập diện tích từ  40 m2 trở lên trên đất thuộc quyền sử dụng của tư nhân hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, gồm:

- Thành phố Nha Trang: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Thành phố Cam Ranh: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 27B, Tỉnh lộ 9.

- Thị xã Ninh Hòa: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 26, Quốc lộ 26B, Tỉnh lộ 5.

- Huyện Diên Khánh: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường tránh thị trấn Diên Khánh, Tỉnh lộ 27C.

- Huyện Vạn Ninh: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Huyện Cam Lâm: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Huyện Khánh Vĩnh: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 27C.

- Huyện Khánh Sơn: Chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Tỉnh lộ 9.

5.3.2. Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập diện tích dưới 40 m2

Vị trí lắp đặt

Trên phần đất dọc theo hai bên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong khuôn viên các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay, công viên, dải phân cách, bến xe, bãi đỗ xe và tại các vị trí theo quy định tại Phụ lục II

Hình thức

1 mặt hoặc 2 mặt  bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ

Diện tích

Dưới 40 m2

Chiều cao

Tối thiểu 5 m, tối đa 10 m (tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng)

Khoảng cách

- Tối thiểu từ mép đường (vai đường) đến cạnh gần đường nhất của bảng: 5 m.

- Tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên cùng tuyến đường 100 m.

5.3.3. Hộp đèn

a) Trên dải phân cách các tuyến đường

Chiều rộng

dải phân cách

Diện tích tối đa mỗi mặt của phương tiện

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh phương tiện

Khoảng cách tối thiểu giữa hai phương tiện liền kề

Lớn hơn 15 m

12 m2

5 m

120 m

Từ 8 m đến 15 m

8 m2

5 m

100 m

Từ 6 m đến 8 m

6 m2

5 m

80 m

Từ 4 m đến 6 m

4,5 m2

5 m

60 m

Từ 1 m đến 4 m

2 m2

5 m

40 m

Quy định khác:

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15 m: Được lắp dựng phương tiện tại hai bên cạnh của dải phân cách theo hình thức so le.

- Bề ngang hộp đèn phải nằm hoàn toàn trong dải phân cách.

- Các hộp đèn trên dải phân cách phải đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

b) Đặt trên hai bên lề đường các tuyến đường đô thị:

Hình thức

1 trụ đỡ

Diện tích

Diện tích tối thiểu 2 m2; tối đa 4,5 m2

Chiều cao

Tối đa từ mặt lề đường đến đỉnh của phương tiện: 5 m

Khoảng cách

- Tối thiểu giữa 2 phương tiện liền kề trên cùng 1 bên của tuyến đường: 80 m.

- Từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của phương tiện tối thiểu là 0,6 m.

Quy định khác

- Tuân theo quy định tại 2.8.5 và 2.8.7 của QCVN 10:2014/BXD.

- Phải đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

5.3.4. Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp cố định vào mặt ngoài các công trình thấp tầng: Phải đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ cứu nạn; không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, kết cấu của công trình; phải liên kết cố định, chắc chắn với công trình và các quy định sau:

a) Mặt trước hoặc mặt sau: Mỗi tầng được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc liền kề biển hiệu (nếu có); trường hợp không có biển hiệu cũng chỉ được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc:

- Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn ngang: Nhô ra khỏi mặt ngoài công trình tối đa 0,2 m với chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang công trình;

- Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn dọc: Ốp/gắn sát vào mặt ngoài công trình với chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình nơi đặt bảng quảng cáo.

b) Mặt bên: Bảng quảng cáo, hộp đèn phải liên kết chắc chắn, cố định sát vào mặt bên công trình:

- Diện tích tất cả bảng quảng cáo, hộp đèn chỉ cho phép tối đa bằng 50% diện tích mặt bên công trình với kích thước không vượt quá giới hạn mặt bên công trình tại vị trí đặt bảng;

- Đối với công trình có chiều cao đến 4 tầng, chiều cao của bảng quảng cáo, hộp đèn được nhô quá sàn mái 1/3 chiều cao bảng quảng cáo, hộp đèn nhưng không quá 1,5 m.

c)  Đối với công trình có chiều cao từ 5 tầng trở lên, toàn bộ diện tích bảng quảng cáo, hộp đèn không vượt quá giới hạn diện tích mặt bên công trình.

5.3.5. Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp vào hàng rào/tường rào bao quanh công trình: Áp dụng quy định tại Điểm 2.2.1.8 Khoản 2 Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018.

- Chiều cao không vượt quá chiều cao hàng rào/tường rào;

- Phải khảo sát, tính toán đảm bảo khả năng chịu lực của hàng rào/tường rào;

- Phải liên kết chắc chắn, cố định, sát vào hàng rào/tường rào.

5.3.6. Băng-rôn dọc

Vị trí lắp đặt

Tại các trụ chuyên dụng riêng hoặc tại các trụ đèn chiếu sáng, trụ viễn thông trên hai bên lề đường hoặc trên dải phân cách của các tuyến đường được quảng cáo thương mại

Tuyến đường

Tại các tuyến đường không thuộc tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương và tuyến đường được quảng cáo thương mại trong thời gian không tuyên truyền cổ động trực quan quy định tại Khoản b, Điểm 2, Mục V

Hình thức

Băng-rôn phải được treo vào hệ giá cố định bằng thép không rỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới với thân trụ đỡ hoặc cột đèn. Trên dải phân cách lắp đặt băng rôn hai mặt

Kích thước

Cao 2 m, rộng 0,8 m

5.3.7. Màn hình chuyên quảng cáo

- Vị trí: Trong phạm vi lộ giới đường giao thông, trong khuôn viên các công viên, khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê, siêu thị, sân bay, nhà ga, bãi đậu xe và các vị trí theo Phụ lục II.

- Quy định chung: Không được dùng âm thanh, không đặt tại các nút giao thông.

- Hình thức: 1 trụ đỡ hoặc gắn/ốp vào mặt ngoài công trình.

- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời đứng độc lập.

+ Diện tích: Trong phạm vi lộ giới đường giao thông tối đa 100 m2; trong khuôn viên các công viên, khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê, siêu thị, sân bay, nhà ga, bãi đậu xe tối đa 40 m2.

+ Chiều cao: Tối thiểu 05 m tính từ điểm cao nhất của mặt đường đến cạnh dưới của màn hình.

+ Khoảng cách: Tối thiểu 5 m từ mép vỉa hè đến cạnh ngoài cùng màn hình.

- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời gắn/ốp vào mặt ngoài công trình: Áp dụng như quy định tại Điểm 5.3.4, 5.3.5.

5.3.8. Biển hiệu

Yêu cầu kỹ thuật

Biển hiệu ngang

Biển hiệu dọc

Vị trí lắp đặt

Treo/gắn/ốp sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân

Chiều cao

Tối đa là 2 m

Tối đa là 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu

Chiều ngang

Không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà

Tối đa 1 m

Nội dung phải thể hiện đầy đủ trên phương tiện

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Địa chỉ, điện thoại;

Chú thích: Việc thể hiện chữ trên biển hiệu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 18 của Luật Quảng cáo.

Quy định khác

- Không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

- Trường hợp biển hiệu treo ngang cổng hoặc lối vào phải đảm bảo khoảng cách thông thủy từ mép dưới biển xuống điểm cao nhất của mặt lối đi không nhỏ hơn 4,25 m.

5.3.9. Quảng cáo trên các phương tiện giao thông

- Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.

- Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi một mặt của phương tiện giao thông.

- Việc thể hiện lô-gô hoặc biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ giao thông trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.3.10. Quảng cáo tại các trạm chờ xe buýt

Không đặt bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt. Bảng quảng cáo phải được thể hiện trực tiếp trên tấm bảng lưng của các trạm chờ xe buýt. Tại mỗi trạm chờ xe buýt chỉ được thể hiện một nội dung quảng cáo.

5.3.11. Quảng cáo trạm rút tiền tự động của ngân hàng (ATM)

Phía ngoài trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu ngân hàng chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ ngân hàng chỉ được quảng cáo bên trong trạm rút tiền tự động.

5.3.12. Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng

Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng áp dụng các quy định tại Mục 2.2.1 Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

- Tổ chức công khai, thực hiện quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về lĩnh vực quảng cáo.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê vị trí lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên đất công.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo; xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý quy hoạch quảng cáo.

- Thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định xây dựng công trình quảng cáo; xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Sở Giao thông vận tải

- Thỏa thuận vị trí xây dựng lắp đặt và cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất của đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh.

- Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ sau khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đối với hệ thống quốc lộ được ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông và các vi phạm chuyên ngành trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ “Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được phê duyệt, hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao ghi danh mục để được bố trí vốn đầu tư công và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng tiến độ quy hoạch.

5. Sở Tài nguyên Môi trường

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy hoạch và quản lý các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến sử dụng đất.

6. Sở Tài chính

Hàng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng vốn từ nguồn thu cho thuê vị trí lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên đất công để duy tu, bảo dưỡng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan hiện có.

7. Các cơ quan liên quan khác của tỉnh

Trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quy hoạch và quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo và quy hoạch được phê duyệt.

- Bố trí quỹ đất thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan theo quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cấp giấy phép thi công đối với các công trình quảng cáo trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

- Huy động các nguồn xã hội hóa xây dựng và lắp đặt phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan do địa phương quản lý.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này:

Phụ lục I: Quy hoạch phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan.

Phụ lục II: Quy hoạch phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời trên đất công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, ngoài các quy định tại Quyết định này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi thực hiện phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 173/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công Báo: 10+11
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm