Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 5943
Lượt truy cập: 21624691

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày

ban hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số/Ngày đăng công báo

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật

1

06/12/2017

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

2

07/12/2017

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

3

07/12/2017

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

03+04

06/02/2018

4

07/12/2017

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

5

07/12/2017

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

03+04

06/02/2018

6

11/5/2018

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23+24

14/6/2018

7

18/7/2018

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

33+34

24/8/2018

8

18/7/2018

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

9

18/7/2018

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

10

18/7/2018

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

11

18/7/2018

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

Phần II. Các văn bản pháp luật khác

1

06/12/2017

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

03+04

06/02/2018

2

07/12/2017

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

3

07/12/2017

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

4

07/12/2017

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

03+04

06/02/2018

5

07/12/2017

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

03+04

06/02/2018

6

07/12/2017

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

03+04

06/02/2018Số ký hiệu: ML-HĐNDT2018
Ngày ban hành: 17/12/2018
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 48+49
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm