Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 746
Lượt truy cập: 21146242

Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3868/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch y ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên y ban nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trường Sa tại Tờ trình số 55/TTr-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2982/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Đình Dương.

Lý do: Đã chuyển công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân huyện Trường Sa và ông Bùi Đình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 3868/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 48+49
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm