Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 348
Lượt truy cập: 21145566

Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3863/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử
trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập
các phòng chuyên môn

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2933/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập Phòng Thu thập, chỉnh lý và bảo quản tài liệu và Phòng Khai thác, sử dụng tài liệu thành Phòng Thu thập, chỉnh lý, khai thác và bảo quản tài liệu, như sau:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

b) Các phòng thuộc Trung tâm:

+ Phòng Hành chính;

+ Phòng Thu thập, chỉnh lý, khai thác và bảo quản tài liệu.

Điều 2. Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trung tâm Lưu trữ lịch sử bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành sau khi tổ chức lại.

2. Chỉ đạo việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ công tác của Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điểm a và b, Khoản 3, Điều 1 tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 3863/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 48+49
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm