Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 575
Lượt truy cập: 20908398

Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 3311/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng
và Môi trường huyện Khánh Sơn thành Ban Quản lý Dịch vụ
công ích huyện Khánh Sơn

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2587/TTr-SNV ngày 29 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn; cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn.

2. Vị trí, chức năng

a) Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, chịu sự quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của Ủy ban nhân dân huyện.

b) Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn thực hiện đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích do Ủy ban nhân dân huyện quản lý.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Quản lý khối lượng, chất lượng thực hiện các dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân huyện quản lý, bao gồm:

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

- Duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh;

- Duy trì điện chiếu sáng công cộng;

- Duy trì hệ thống thoát nước;

- Vệ sinh môi trường;

- Quản lý các công trình công cộng;

- Quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ;

- Khắc phục sự cố thiên tai, lũ lụt;

- Các hoạt động dịch vụ công ích khác.

b) Lập khối lượng và dự toán chi phí dịch vụ công ích hàng năm hoặc khối lượng bổ sung, phát sinh đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Lập hồ sơ đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng các dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân huyện quản lý theo đúng quy định.

d) Tổ chức nghiệm thu và xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định đối với hợp đồng được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ký kết.

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng các hợp đồng đấu thầu, đơn đặt hàng và chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích theo chức năng được giao.

e) Lập đơn giá mới hoặc điều chỉnh đơn giá cho phù hợp tình hình thực tế trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

g) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được huyện giao và theo quy định của pháp luật.

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mức thu các loại phí dịch vụ công ích và tổ chức thu các loại phí trên.

i) Cho thuê các tài sản đã được giao quản lý.

k) Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Ban Quản lý Dịch vụ công ích của huyện theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

m) Được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý các dịch vụ công ích trên địa bàn.

n) Được lập hồ sơ đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn theo đúng quy định.

o) Được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích.

p) Được quyền kiểm tra, giám sát các nội dung thực hiện dịch vụ công ích đã được đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch của các đơn vị cung ứng dịch vụ.

4. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc

a) Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 02 viên chức chuyên môn (01 phụ trách văn phòng - tài chính kế toán, 01 phụ trách kiểm tra giám sát).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành và quy định của pháp luật.

b) Số lượng người làm việc tại Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện được giao trên cơ sở vị trí việc làm và trong tổng số lượng người làm việc được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn. Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tùy tình hình công việc được giao, Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích được ký hợp đồng lao động (theo Bộ luật Lao động), hợp đồng thuê, khoán công việc ngoài định mức biên chế được duyệt để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, kinh phí chi trả được sử dụng từ các khoản được giữ lại cho hoạt động của đơn vị theo quy định.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn bàn giao tài chính, tài sản, nhân sự cho Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn theo đề xuất tại Đề án số 540/ĐA-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Quản lý Dịch vụ công ích với các cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo, quản lý việc tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 3311/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/11/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm