Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2785
Lượt truy cập: 23141856

Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2534/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01/02/2016
của UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án Quy hoạch phát triển
hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa
giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 8535/UBND-VP ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2744/SKHĐT-KTN ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Sở Công thương và Sở Tài chính triển khai hoàn tất thủ tục thanh toán cho đơn vị lập quy hoạch theo khối lượng công việc đã thực hiện theo nội dung cam kết trong hợp đồng đã ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc TàiSố ký hiệu: 2534/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm