Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2784
Lượt truy cập: 23141834

Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2228/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 31 tháng 12 năm 2017

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và Kế hoạch số 2545/KH-BCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Chỉ đạo kiểm kê di tích về việc kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1482/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Báo cáo số 150/BC-BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ đạo kiểm kê di tích về kết quả kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 với tổng số 245 di tích.

(Chi tiết tại biểu Phụ lục I, II, III kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Công bố công khai danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử của Sở; bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

- Tổng hợp số liệu về những biến động (tăng/giảm) hàng năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; định kỳ 5 năm thực hiện việc rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm:

- Quyết định số 2577/UB.QĐ ngày 05 tháng 10 năm 1995;

- Quyết định số 741/UB-QĐ ngày 14 tháng 4 năm 1997;

- Quyết định số 291/UB-QĐ ngày 13 tháng 02 năm 1998;

- Quyết định số 429/1999/QĐUB ngày 05 tháng 02 năm 1999.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc TàiSố ký hiệu: 2228/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm