Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 586
Lượt truy cập: 20711187

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa).

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1527/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn
đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa)

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tại Tờ trình số 09/TT ngày 18 tháng 5 năm 2018; ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2064/TTr-STC ngày 28 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất

182.500 m3

2

Tỷ lệ nước hao hụt

0%

3

Sản lượng nước thương phẩm

182.500 m3

4

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

3.443 đồng/m3

5

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

172 đồng/m3

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa gồm thuế giá trị gia tăng

3.616 đồng/m3

7

Giá tiêu thụ bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

3.796 đồng/m3

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo hộ, với 4 mức và theo biểu giá quy định cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoat

Đơn giá

(đồng/m3)

SH1: Từ 01 m3 đến mức 10 m3/hộ/tháng

3.200

SH2: Trên 10 m3 đến 20 m3/hộ/tháng

4.000

SH3: Trên 20 m3 đến 30 m3/hộ/tháng

4.900

SH4: Trên 30 m3/hộ/tháng

8.000

Giá nước sạch sinh hoạt nông thôn nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (52 đồng/m3), thuế tài nguyên nước nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này;

2. Thực hiện niêm yết giá và các quy định hiện hành của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

3. Hoàn trả ngân sách nhà nước theo văn bản nhận nợ đối với các công trình nước sinh hoạt nông thôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 7 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1824/QĐ-UBNĐ ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa).

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 1527/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/06/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 25+26
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm