Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 581
Lượt truy cập: 20711182

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 1419/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Ban quản lý Dự án
Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 01/TT ngày 11 tháng 4 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1126/SNV-TCBC ngày 15 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa đã được thành lập theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa (kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa) chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi con dấu và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 1419/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 25+26
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm