Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 683
Lượt truy cập: 20711464

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 1404/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25/10/2016
của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định
phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 227/BDT ngày 11 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 1404/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 25+26
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm