Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 581
Lượt truy cập: 20711180

Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 1312/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU
ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI)
về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 53-KL/TW ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kết luận số 57-KL/TU ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số     916/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 1312/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công Báo: 25+26
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm