Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1668
Lượt truy cập: 19396587

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 20/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3093/TTr-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ Điều 5 Quy định;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6 Quy định như sau:

2. Phân cấp cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng (ngoài Khoản 1 Điều này) đối với: Công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; nhà ở riêng lẻ trên các trục đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng - thành phố Nha Trang; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; công trình thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Riêng đối với các công trình (không bao gồm nhà ở riêng lẻ) trên các trục đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng - thành phố Nha Trang; các trục đường chính có lộ giới từ 35 m trở lên trong Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Sân bay Nha Trang cũ); các công trình cấp I, cấp đặc biệt phải được Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc trước khi triển khai các bước thủ tục tiếp theo.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình do các hộ kinh doanh cá thể làm chủ đầu tư, các công trình tín ngưỡng, nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo Khoản 1 Điều 3, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa giới hành chính do mình quản lý trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 20/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/11/2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Số Công Báo: 45+46
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm