Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1558
Lượt truy cập: 19396396

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 17/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒACăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2091/SVHTT-QLVH ngày 26 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo địa giới hành chính cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh karaoke và có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đối với việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao;

- Hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ quản lý, cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát việc đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh karaoke;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ quy định của pháp luật và quy hoạch karaoke trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động karaoke trên địa bàn theo quy định pháp luật;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke về Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc TàiSố ký hiệu: 17/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công Báo: 43+44
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm